Informasjon om behandling av personopplysninger –  
MAF Norge  

 

Når du ber om å motta informasjon fra MAF Norge, gir bidrag eller gaver til MAF Norge, bruker nettsiden vår, eller er i kontakt med oss på andre måter, vil MAF Norge behandle personopplysninger om deg. MAF Norge er behandlingsansvarlig hvis ikke annet fremgår. 

I informasjonen finner du de gruppene av personer vi kan behandle personopplysninger om. Merk at du kan være omfattet av flere grupper. 

Nedenfor finner du informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette, og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene. Vi kan behandle personopplysninger som ikke er omfattet av informasjonen nedenfor, i så fall vil vi informere om behandlingen på annen måte. 

Vår behandling av personopplysninger er basert på de behovene vi har i MAF Norge. 

Utgangspunktet for vår virksomhet er vårt vedtektsbestemte formål, som er å «vise Guds kjærlighet ved hjelp av flyvning og teknologi, bringe mat til de sultne, medisiner og forsyninger til de syke og omsorg og kristen nestekjærlighet til de nødlidende.» Kontaktinformasjon om oss og de databehandlere vi har avtaler med, finner du helt nederst.  

I punktet «Dine rettigheter» informerer vi om rettighetene til dem vi har personopplysninger om.
 

Formål med og hjemmel for behandlingen 

Vi samler inn og bruker personopplysninger til ulike formål, avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi behandler og oppbevarer navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, fødselsdato og, under noen omstendigheter, kontoinformasjon.
 

Grupper av personer som vi kan ha personopplysninger om 

Personer som henvender seg eller gir gaver til MAF Norge 

Vi behandler opplysninger de som henvender seg til oss eller gir gaver for å 

 • Besvare og dokumentere kommunikasjonen.  Dette gjelder alle former for kommunikasjon, fysisk og digital, skriftlig og muntlig, som ikke inneholder sensitiv informasjon. 
 • Administrere gavene, og for å oppfylle ulike avtaler med deg som giver.  
 • Sende deg brev, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet når du har gitt oss en gave, eller ønsker å få tilsendt informasjon fra oss.  
 • Oppfylle lovpålagte krav, f. eks. å innrapportere gaver til skattemyndighetene for at giverne skal få fradrag. For å gjøre det, oppbevarer vi ditt personnummer.
   

Innledere og deltakere på arrangementer, møter o.l. 

Vi behandler personopplysninger om innledere, talere, foredragsholdere mv. og om påmeldte deltakere på arrangementer, møter o.l. for å  

 • planlegge, gi informasjon om og legge til rette for arrangementer o.l.,  
 • kontakte deltakere ved behov,  
 • evaluere arrangementer, og informere om fremtidige arrangementer, møter o.l.  

Behandling av opplysninger er basert på vår berettigede interesse som består i å avholde arrangementer og møter for å forfremme våre formål som frivillig organisasjon.  

 

Kontaktpersoner i samfunnslivet 

Vi lagrer og behandler personopplysninger om personer i bedrifter, offentlig forvaltning, medier, politikk, andre organisasjoner og samfunnslivet for øvrig  

 • for å informere om og å innhente og kartlegge synspunkter på og vurderinger av spørsmål og saker som gjelder vårt arbeid, og 
 • i noen tilfeller å ha kontakt av organisatoriske grunner. 

Behandlingen av opplysningene er basert på vår berettigede interesse som består i å forfølge våre formål som frivillig organisasjon.  

Det er frivillig for kontaktpersonene om de ønsker å gi oss personopplysninger. Vi kan hente inn personopplysninger fra andre kilder. Kilder for slike opplysninger vil for eksempel være medier, nettsider og offentlige organer. Opplysningene kan omfatte opplysninger som er relevante for formålene nevnt ovenfor, blant annet ytringer fra personene selv. 

Behandler vi sensitive personopplysninger («særlige kategorier»), blant annet om «politisk oppfatning» og «filosofisk overbevisning» (se personvernforordningen artikkel 9 nr. 1), skal vi sørge for å at vilkårene for det er oppfylt, for eksempel ved samtykke fra personen selv eller der personen selv har gjort opplysningene offentlig. 

Vi kan lagre opplysningene inntil vi blir kjent med at vi ikke lenger har et formål med å ha opplysningene lagret. 

 

Kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle bedriftssponsorer og leverandører 

Vi behandler personopplysninger om kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle bedriftssponsorer og leverandører for å 

 • administrere våre forhold til sponsorer/leverandører  
 • forberede, gjennomføre og dokumentere sponsoravtaler, kjøp og salg av varer og tjenester  
 • evaluere sponsoravtaler, kjøp og salg av varer og tjenester 

Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse som består i behovet for sponsoravtaler, salg og markedsføring. Vi lagrer og utleverer opplysninger også der vi har en rettslig forpliktelse til det, for eksempel etter bokføringsloven. Vi kan lagre opplysninger så lenge vi mener det kan bli bruk for dem, for eksempel for å dokumentere forhold rundt kjøp og salg. 

I mange tilfeller vil det være nødvendig at vi får personopplysninger for å inngå avtaler med sponsorer og leverandører, blant annet for å dokumentere at avtale er inngått. Får vi ikke de opplysningene vi trenger, vil vi ikke inngå avtale. 

For øvrig er det frivillig for kontaktpersonene om de ønsker å gi oss personopplysninger. Henter vi inn personopplysninger fra andre, vil det i hovedsak gjelde kontaktopplysninger, stilling, funksjon og arbeidsgiver samt eventuelt kompetanse og referanser der det er relevant. Kilde for slike opplysninger vil være kontaktpersonens arbeidsgiver, for eksempel fra arbeidsgivers nettside. I noen tilfeller henter vi inn referanser fra andre for å vurdere egnethet av sponsorer og leverandører. 

Vi kan lagre opplysningene inntil bedriften opphører å være sponsor/leverandør eller til kontaktpersonen opphører å være kontaktperson, med de unntakene som er nevnt ovenfor. 

 

Besøkende på våre nettsider 

Vi behandler ikke personopplysninger om personer som besøker våre nettsider.
Du kan her lese om vår bruk av informasjonskapsler/cookies (lagring av opplysninger i brukers kommunikasjonsutstyr eller vår adgang til opplysninger, jf. ekomloven § 2-7 b).
Informasjonen her gjelder ikke for nettsider vi lenker til fra våre nettsider. 

 

Dine rettigheter  

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller i noen tilfeller sletting av personopplysninger vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. For å ta i bruk dine rettigheter må du ta kontakt med MAF Norge på e-post, telefon eller skriftlig til adressen som er oppgitt under kontaktinformasjon. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig.  

Når det gjelder rett til innsyn vil vi be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon, for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg.  

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Du kan gjøre dette ved å bruke linken du finner i alle nyhetsbrev eller ved å ta kontakt med oss på e-post, telefon eller post adresse som er oppgitt under kontaktinformasjon. 

Ønsker du å vite mer om dine rettigheter som registrert, anbefaler vi deg å lese på Datatilsynets nettsider. Du kan klage til Datatilsynet hvis du er misfornøyd med vår behandling av personopplysninger.  

Sletting av personopplysninger 

Vi beholder personopplysninger så lenge det er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen. Som regel skal givere slettes når de ikke har vært aktive de siste tre år, med unntak når det er innhentet samtykke fra den registrerte til å ha videre kontakt.

 

Databehandlere vi benytter 

Civi Coop gjør teknisk rådgivning og styring av vårt CRM-system.  

Puzzel er vår leverandør av SMS betalings- og medlemskaps- løsninger. 

Uniweb er vert for serveren for vårt CRM-system (Civi). 

Eplehjelp hjelper med IT-løsninger på kontoret.  

Microsoft /Office  er vert for vår andre server.  

HelpScout er leverandør av vår kundesupportløsning.    

MailChimp er leverandør av vår epost løsning, i bruk på nettside og for nyhetsbrev.     

NetLife arbeider med design og utskrift av masseutsendelser.    

Akershus Reklame Team arbeider med design og utskrift av masseutsendelser.   

 

Behandlingsansvarlige og kontaktinformasjon 

Behandlingsansvarlig er Mission Aviation Fellowship Norge Organisasjonsnummer: 980421899
Kontoradressen vår er Dronningensgate 25, 0154 Oslo, Norge 

Postadresse: Postboks 90 Sentrum, 0101 Oslo, Norge 

E-post: maf@maf.no 

Telefon: +47 33 48 07 80 

 

Endringer i informasjon 

Vi vil stadig arbeide med å utvikle våre prinsipper og vår praksis for behandling av personopplysninger, blant annet når det gjelder sletting av personopplysninger. Ved endringer vil vi endre informasjonen ovenfor tilsvarende. 

Informasjonen ovenfor er datert 21. november 2018.